Den enhetliga lagstiftningens tid

Landskapslagarna ersattes av Magnus Erikssons landslag, den första lagen som gällde för hela dåvarande Sverige. Från denna lag kommer begreppet Eriksgata, alltså att den nyligen utsedde kungen ska resa genom hela riket. Magnus Eriksson instiftade även en stadslag, som ersatte de lokala stadslagar eller bjärköarätter som hade gällt tidigare. Kristofer av Bayern, kung över Danmark, Norge och Sverige under större delen av 1440-talet, införde en ny variant av Magnus Erikssons landslag under sin regeringstid. Dessa lagar kompletterades vid behov med föreskrifter från landskapslagarna.

Tiderna förändrades dock, och även om de medeltida lagarna fortsatte att gälla så var de mindre och mindre i samklang med sin samtid. För praktiska ändamål förändrades domstolarnas praxis i takt med sedvänjorna, men ur teoretisk synvinkel var detta problematiskt. Inte minst uppmärksammade den växande skaran av jurister och rättsforskare detta. Det gick dock inte snabbt att presentera en ny lag.

1734 års lag

Arbetet med att utarbeta nya lagar påbörjades 1686, på uppdrag av Karl XI. 48 år senare antog riksdagen lagen, efter många omarbetningar och förslag. Denna lag, 1734 års lag, är den senaste grundliga revideringen som gjorts av Sveriges rikes lag. Det är denna lag som gäller än idag, även om så många ändringar har gjorts att dagens lag knappt har några likheter med lagen från 1734.

1734 års lag gäller förutom i Sverige även i Finland, även om ändringar gjorts i den finska lagen genom åren. Ett av de tydligaste spåren av den gamla lagen i den nuvarande är uppdelningen av lagtexten i balkar, alltså områden som innehåller särskilt viktiga rättsområden. Denna uppdelning är ursprungligen hämtad från de gamla landskapslagarna. Med tiden har flera nya balkar tillkommit, inom rättsområden som ansetts vara särskilt viktiga. Dit hör bl.a. miljöbalken. I 1734 års lag var balkarna giftermålsbalken, ärvdabalken, jordabalken, byggningabalken, handelsbalken, missgärningsbalken, straffbalken, utsökningsbalken, och rättegångsbalken. Jordabalken är än idag den lag som reglerar frågor som rör bostäder och fastigheter.